• பதவி உயர்வு காலம்: வரம்பற்ற
  • பதவி உயர்வுகள்: $250 USDT
  • பதவி உயர்வு காலம்: போனஸ் செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு 30 நாட்கள் வரை செயலில் இருக்கும்
  • பதவி உயர்வுகள்: $200
  • பதவி உயர்வு காலம்: வரம்பற்ற
  • பதவி உயர்வுகள்: 35% தள்ளுபடி