• រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: $250 USDT
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: ប្រាក់រង្វាន់នឹងសកម្មរហូតដល់ 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការធ្វើឱ្យសកម្ម
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ២០០ ដុល្លារ
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: បញ្ចុះតម្លៃ 35%